Prava i obveze partnera
  • aktivno i odgovorno  sudjelovanje u aktivnostima LPZ-a prema svojim mogućnostima
  • sudjelovanje u razvijanju, provedbi, promociji, zagovaranju i evaluaciji Strategije razvoja ljudskih potencijala i Akcijskog plana za Grad Zagreb
  • sudjelovanje u organizaciji, pripremi i razradi prijedloga projekata pod određenim Pozivima za korištenje sredstava iz EU, nacionalnih i lokalnih programa
  • osiguravanje funkcioniranja LPZ-a putem vlastitog doprinosa  (mjesta za sastanke, „catering“, tehnička oprema i slično), razvijanje i njegovanje suradničke i partnerske klime